:: واکنش‌رومینیگه‌به‌رویدادهای‌بازی‌لورکوزن-دورتموند