:: واکنش‌تندگلزن‌اسپانیول‌به‌رسانه‌های‌کاتالان(عکس)