افشای قرارداد نوری شاهین با رئال مادرید

افشای قرارداد نوری شاهین با رئال مادرید
سایت فوتبال لیکس مفاد قرارداد یک رئالی سابق دیگر را نیز فاش کرد.

افشای قرارداد نوری شاهین با رئال مادرید

سایت فوتبال لیکس مفاد قرارداد یک رئالی سابق دیگر را نیز فاش کرد.
افشای قرارداد نوری شاهین با رئال مادرید

روزنامه ایران

اسکای نیوز