با مهار وزنه ٢٢٠ کیلوگرمی/ کیانوش رستمی رکورد جهان را شکست

با مهار وزنه ٢٢٠ کیلوگرمی/ کیانوش رستمی رکورد جهان را شکست
وزنه بردار دسته ٨٥ کیلوگرم ایران با مهار وزنه ٢٢٠ کیلوگرمی رکورد دو ضرب و مجموع جهان را شکست.

با مهار وزنه ٢٢٠ کیلوگرمی/ کیانوش رستمی رکورد جهان را شکست

وزنه بردار دسته ٨٥ کیلوگرم ایران با مهار وزنه ٢٢٠ کیلوگرمی رکورد دو ضرب و مجموع جهان را شکست.
با مهار وزنه ٢٢٠ کیلوگرمی/ کیانوش رستمی رکورد جهان را شکست

اخبار دنیای دیجیتال