مصوبه کاهش نرخ سود و تأکید رئیس‌کل به منزله ابلاغ است

مدیرعامل بانک قوامین گفت: مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص کاهش نرخ سود، منتشر شد و رئیس‌کل بانک مرکزی در جلسه روز …

گوشی

استخدام ایران