مومنی: از منصوریان ناراحت نیستم

مومنی: از منصوریان ناراحت نیستم
مومنی می گوید در استقلال به او فرصت نرسیده است تا خود را نشان دهد.

مومنی: از منصوریان ناراحت نیستم

مومنی می گوید در استقلال به او فرصت نرسیده است تا خود را نشان دهد.
مومنی: از منصوریان ناراحت نیستم

کتابخانه فرهنگ