برنامه و نتایج نمایندگان ایران در ریو ۲۰۱۶

برنامه و نتایج نمایندگان ایران در ریو ۲۰۱۶
سه نماینده ی کشورمان، امروز در رقابت های المپیک ریو به مصاف حریفان می روند.

گلنوش سبقت الهی در تپانچه بادی ۱۰متر ، احسان روزبهانی در بوکس و مهسا جاور در رویینگ تک نفره بانوان، با حریفان رقابت می کنند.
۱۱:۲۹ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۷ مرداد


برنامه و نتایج نمایندگان ایران در ریو ۲۰۱۶

سه نماینده ی کشورمان، امروز در رقابت های المپیک ریو به مصاف حریفان می روند.

گلنوش سبقت الهی در تپانچه بادی ۱۰متر ، احسان روزبهانی در بوکس و مهسا جاور در رویینگ تک نفره بانوان، با حریفان رقابت می کنند.
۱۱:۲۹ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۷ مرداد


برنامه و نتایج نمایندگان ایران در ریو ۲۰۱۶

طاووس موزیک