کشمیر؛ فلسطین گمنام جهان اسلام

کشمیر؛ فلسطین گمنام جهان اسلام

جالب آن است که در روزهای گذشته حتی مردم غیرمسلمان هند نسبت به ظلم و خشونت علیه مردم مسلمان کشمیر در شهرهای مختلف تجمع کردند و تظاهرات کرده اند.

کشمیر؛ فلسطین گمنام جهان اسلام

(image)

جالب آن است که در روزهای گذشته حتی مردم غیرمسلمان هند نسبت به ظلم و خشونت علیه مردم مسلمان کشمیر در شهرهای مختلف تجمع کردند و تظاهرات کرده اند.

کشمیر؛ فلسطین گمنام جهان اسلام

خرید بک لینک قوی

خبرگزاری اصفهان