جریمه فوتبال نیجریه به علت ازدحام هوادارانش

جریمه فوتبال نیجریه به علت ازدحام هوادارانش
فدراسیون فوتبال نجریه به علت حضور بیش از ظرفیت استادیوم هوادارانش به جریمه نقدی محکوم شد.

جریمه فوتبال نیجریه به علت ازدحام هوادارانش

فدراسیون فوتبال نجریه به علت حضور بیش از ظرفیت استادیوم هوادارانش به جریمه نقدی محکوم شد.
جریمه فوتبال نیجریه به علت ازدحام هوادارانش

فروش بک لینک

فانتزی