ماهایا پطروسیان: ترجیح می‌دهم بازی نکنم

ماهایا پطروسیان: ترجیح می‌دهم بازی نکنم

بازیگر سینما با اشاره به اینکه پیشنهادهای اخیرش در زمینه حضور در آثار سینمایی راضی کننده نبوده است گفت: صبر می کنم تا در زمینه بازی آثار مختلف و نقش های پیشنهادی، اتفاق خاصی بیفتد.

ماهایا پطروسیان: ترجیح می‌دهم بازی نکنم

(image)

بازیگر سینما با اشاره به اینکه پیشنهادهای اخیرش در زمینه حضور در آثار سینمایی راضی کننده نبوده است گفت: صبر می کنم تا در زمینه بازی آثار مختلف و نقش های پیشنهادی، اتفاق خاصی بیفتد.

ماهایا پطروسیان: ترجیح می‌دهم بازی نکنم

bluray movie download