ترکیب مورد اعتماد زیدان/ زیدان و ترکیب ثابت موردنظرش برای رئال مادرید

ترکیب مورد اعتماد زیدان/ زیدان و ترکیب ثابت موردنظرش برای رئال مادرید
به نظر می رسد که زیدان پس از سه ماه از حضورش روی نیمکت تیم اول رئال، سرانجام به ترکیب موردنظرش دست یافته است.

ترکیب مورد اعتماد زیدان/ زیدان و ترکیب ثابت موردنظرش برای رئال مادرید

به نظر می رسد که زیدان پس از سه ماه از حضورش روی نیمکت تیم اول رئال، سرانجام به ترکیب موردنظرش دست یافته است.
ترکیب مورد اعتماد زیدان/ زیدان و ترکیب ثابت موردنظرش برای رئال مادرید

گوشی

مرجع توریسم