گامی برای حل مشکل کودکان بازمانده از تحصیل در شرق تهران/ مردم کودکان کار را معرفی کنند

گامی برای حل مشکل کودکان بازمانده از تحصیل در شرق تهران/ مردم کودکان کار را معرفی کنند
کودکان بازمانده از تحصیل در شرق تهران از سوی شهرداری یاری می‌شوند تا گامی برای حل مشکلات فزاینده آنها برداشته‌شود.

گامی برای حل مشکل کودکان بازمانده از تحصیل در شرق تهران/ مردم کودکان کار را معرفی کنند