معرفی نامزدعهای جشنواره فیلم کوتاه تهران

معرفی نامزدعهای جشنواره فیلم کوتاه تهران
نامزدهای بهترین صدا، تصویربرداری و تدوین سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران معرفی شدند.

معرفی نامزدعهای جشنواره فیلم کوتاه تهران

تلگرام نارنجی