سمنان و مازندران باید مقصد سفرهای بین الملل شوند

سمنان و مازندران باید مقصد سفرهای بین الملل شوند
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان گفت: سمنان و مازندران باید به مقصد سفرهای بین المللی تبدیل شوند

سمنان و مازندران باید مقصد سفرهای بین الملل شوند

ارتقا اندروید