ایران و لهستان تفاهمنامه نفتی امضا کردند

ایران و لهستان تفاهمنامه نفتی امضا کردند
میزان نوشت:شرکت ملی نفت ایران و شرکت دولتی نفت و گاز لهستان (PGNiG)، یادداشت تفاهم همکاری برای مطالعه یک میدان نفتی امضا کردند.

ایران و لهستان تفاهمنامه نفتی امضا کردند