الماس آبی در ترکیب استقلال

الماس آبی در ترکیب استقلال
محسن کریمی خودش را به ترکیب ثابت استقلال تحمیل کرده و برای کادر فنی این تیم سخت است که این بازیکن را از ترکیب ثابت تیم بیرون بگذارند.

الماس آبی در ترکیب استقلال