حرف های کاوه رضایی درباره پرسپولیس پس از استقلالی شدنش

حرف های کاوه رضایی درباره پرسپولیس پس از استقلالی شدنش
مهاجم جدید آبی ها می گوید احترام خاصی برای قرمزها قایل است.

حرف های کاوه رضایی درباره پرسپولیس پس از استقلالی شدنش

مهاجم جدید آبی ها می گوید احترام خاصی برای قرمزها قایل است.
حرف های کاوه رضایی درباره پرسپولیس پس از استقلالی شدنش

خبرگزاری اصفحان