نصرتی: دستم را نگه داشتم که رحمتی حمله نکند

محمد نصرتی گفت از مهدی رحمتی انتظار نداشت چنین واکنشی نشان دهد.

cars

مجله اتومبیل