سیف: بانک های‌ اروپایی‌ با ایران‌ کار می‌کنند

سیف: بانک های‌ اروپایی‌ با ایران‌ کار می‌کنند
رئیس کل بانک مرکزی گفت: پس از برجام بیش از 5 هزار گشایش اعتباری صادر شده و 472 رابطه کارگزاری بانکی برقرار شده است.

سیف: بانک های‌ اروپایی‌ با ایران‌ کار می‌کنند

رئیس کل بانک مرکزی گفت: پس از برجام بیش از 5 هزار گشایش اعتباری صادر شده و 472 رابطه کارگزاری بانکی برقرار شده است.
سیف: بانک های‌ اروپایی‌ با ایران‌ کار می‌کنند

خرید بک لینک رنک 5

اتوبیوگرافی