تولید ۱۵۰ میلیون تن گندله در واحد گندله سازی

تولید ۱۵۰ میلیون تن گندله در واحد گندله سازی

شرکت ذوب آهن اصفهان

تولیدات واحد گندله سازی شرکت ذوب آهن اصفهان از مرز ۱۵۰ میلیون تن گذشت.

 

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر ناحیۀ آهن‌سازی شرکت ذوب آهن اصفهان گفت: بهبود فرایند‌ها و به‌روزرسانی دستورالعمل‌های تولید واحد گندله‌سازی و ناحیۀ آهن‌سازی و بهبود کمی و کیفی با در نظر گرفتن کارکرد بهینۀ تجهیزات و بهبود فرایند‌های تعمیرات با تدوین و به‌روزرسانی دستورالعمل‌ها به‌منظور کاهش زمان توقف از جمله عوامل موثر در این افزایش تولید است.
به گفته داریوش رشیدی، برنامه‌ریزی و به حداقل رساندن توقفات اضطراری و افزایش زمان آماده‌به‌کاری واحد از ۳۲۰ روز طراحی تا ۳۴۵ روز در سال از دیگر عوامل موفقیت در افزایش تولید واحدگندله سازی کارخانه ذوب آهن است.
واحد گندله‌سازی پس از نصب و انجام تست‌های سرد و گرم در سال ۱۳۷۱ به بهره‌برداری رسیده و در اولین سال فعالیت ۱۰۰ هزار گندله در این واحد تولید شد.