کادناسر: تلاش پوگبا برای پیوستن به رئال

کادناسر: تلاش پوگبا برای پیوستن به رئال
رادیو کادنا سر مدعی شد که پل پوگبا در تلاش است که مسیر انتقالش به رئال مادرید را هموار کند ولی ایجنت او قصد دارد او را به یونایتد منتقل کند.

کادناسر: تلاش پوگبا برای پیوستن به رئال

رادیو کادنا سر مدعی شد که پل پوگبا در تلاش است که مسیر انتقالش به رئال مادرید را هموار کند ولی ایجنت او قصد دارد او را به یونایتد منتقل کند.
کادناسر: تلاش پوگبا برای پیوستن به رئال

بک لینک قوی

دانلود فیلم خارجی