جهانگیری تهاتر مطالبات را به سازمان مالیاتی ابلاغ کرد

جهانگیری تهاتر مطالبات را به سازمان مالیاتی ابلاغ کرد
معاون اول رئیس جمهور تهاتر مطالبات برخی شرکت‌ها با بدهی همان شرکت‌ها به سازمان مالیاتی و سازمان خصوصی سازی را ابلاغ کرد.

جهانگیری تهاتر مطالبات را به سازمان مالیاتی ابلاغ کرد

معاون اول رئیس جمهور تهاتر مطالبات برخی شرکت‌ها با بدهی همان شرکت‌ها به سازمان مالیاتی و سازمان خصوصی سازی را ابلاغ کرد.
جهانگیری تهاتر مطالبات را به سازمان مالیاتی ابلاغ کرد

بک لینک قوی

موبایل دوستان