آنچلوتی: هنوز هوادار میلان هستم

آنچلوتی: هنوز هوادار میلان هستم
سرمربی جدید بایرن تایید کرد که هنوز علاقه زیادی به میلان دارد.

آنچلوتی: هنوز هوادار میلان هستم

سرمربی جدید بایرن تایید کرد که هنوز علاقه زیادی به میلان دارد.
آنچلوتی: هنوز هوادار میلان هستم

مرجع سلامتی