مذاکرات بارسا و سوارز برای تمدید قرارداد

مذاکرات بارسا و سوارز برای تمدید قرارداد
بارسلونا و لوئیس سوارز در مذاکره برای تمدید قرارداد مهاجم اروگوئه ای هستند.

مذاکرات بارسا و سوارز برای تمدید قرارداد

بارسلونا و لوئیس سوارز در مذاکره برای تمدید قرارداد مهاجم اروگوئه ای هستند.
مذاکرات بارسا و سوارز برای تمدید قرارداد

اخبار کارگران