خطیبی: دریافتی مانوئل زیر یک میلیارد است

خطیبی: دریافتی مانوئل زیر یک میلیارد است
خطیبی سرمربی تیم ماشین سازی تبریز از قطعی شدن قرارداد مانوئل ابراز رضایت کرده و عنوان داشت که با وجود او مشکلی در دروازه نخواهند داشت۔

خطیبی: دریافتی مانوئل زیر یک میلیارد است

خطیبی سرمربی تیم ماشین سازی تبریز از قطعی شدن قرارداد مانوئل ابراز رضایت کرده و عنوان داشت که با وجود او مشکلی در دروازه نخواهند داشت۔
خطیبی: دریافتی مانوئل زیر یک میلیارد است

مد روز