ماجرای درگیری تمرین پرسپولیس چه بود؟

ماجرای درگیری تمرین پرسپولیس چه بود؟
محسن مسلمان امروز با لیدرهاى پرسپولیس درگیرى لفظى پیدا کرد که واکاوى خبرنگار ما ماجرا را به سمت طارمى برده است.

ماجرای درگیری تمرین پرسپولیس چه بود؟

محسن مسلمان امروز با لیدرهاى پرسپولیس درگیرى لفظى پیدا کرد که واکاوى خبرنگار ما ماجرا را به سمت طارمى برده است.
ماجرای درگیری تمرین پرسپولیس چه بود؟

ابزار رسانه