۳ سرباز فرانسوی در لیبی کشته شدند

۳ سرباز فرانسوی در لیبی کشته شدند

وزارت دفاع فرانسه از کشته شدن ۳ سرباز این کشور در لیبی خبر داد.

۳ سرباز فرانسوی در لیبی کشته شدند

وزارت دفاع فرانسه از کشته شدن ۳ سرباز این کشور در لیبی خبر داد.

۳ سرباز فرانسوی در لیبی کشته شدند

شهرداری