جلسه بی‌نتیجه شورای شهر اصفهان برای انتخاب هیئت‌رئیسه

جلسه بی‌نتیجه شورای شهر اصفهان برای انتخاب هیئت‌رئیسه

جلسه بی‌نتیجه شورای شهر اصفهان برای انتخاب هیئت‌رئیسه

جلسه علنی شورای شهر اصفهان این بار در حالی برگزار شد که رسیدگی به دستور کار پایانی جلسه به تعویق افتاد و انتخاب هیئت‌رئیسه شورا به‌روز سه‌شنبه ۱۵ مرداد موکول شد.

هشتاد و هشتمین جلسه علنی شورای شهر اصفهان با حضور 12 نفر از اعضا برگزار و آخرین دستور کار این هفته شورا یعنی انتخاب هیئت‌رئیسه بررسی شد. اما این در حالی است که پس از رسمیت مجدد جلسه شورای شهر اصفهان، اعضا برای برگزاری انتخابات هیئت‌رئیسه به جمع‌بندی نرسیدند و انتخابات به‌روز سه‌شنبه موکول شد.

در جلسه بعد از گذشت حدود یک ساعت از ترک صحن علنی شورا تنها 7 نفر از اعضا حاضر شدند که این امر باعث شد که رئیس شورا به این مسئله اشاره و اعلام کند اگر تعداد به نصاب نرسد نمی‌توان به دستور کار آخر پرداخت. بعد از طی ساعاتی مذاکره اعضای شورای شهر، فتح اله معین رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان در جمع خبرنگاران گفت: نحوه رأی‌گیری که در قانون مشخص است، اما برای ایجاد هماهنگی بیشتر در انتخاب هیئت‌رئیسه که وظیفه اداره جلسات شورا را در طول یک سال آینده دارند، اعضا به نتیجه‌گیری قاطعی برسند تا از پشتوانه مناسب برخوردار باشد و بقیه اعضای شورا هم حمایت و همراهی داشته باشند که به نحو مطلوبی کار انجام شود.

هشتاد و هشتمین جلسه علنی شورای شهر اصفهان با حضور 12 نفر از اعضا برگزار و آخرین دستور کار این هفته شورا یعنی انتخاب هیئت‌رئیسه بررسی شد. اما این در حالی است که پس از رسمیت مجدد جلسه شورای شهر اصفهان، اعضا برای برگزاری انتخابات هیئت‌رئیسه به جمع‌بندی نرسیدند و انتخابات به‌روز سه‌شنبه موکول شد.

در جلسه بعد از گذشت حدود یک ساعت از ترک صحن علنی شورا تنها 7 نفر از اعضا حاضر شدند که این امر باعث شد که رئیس شورا به این مسئله اشاره و اعلام کند اگر تعداد به نصاب نرسد نمی‌توان به دستور کار آخر پرداخت. بعد از طی ساعاتی مذاکره اعضای شورای شهر، فتح اله معین رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان در جمع خبرنگاران گفت: نحوه رأی‌گیری که در قانون مشخص است، اما برای ایجاد هماهنگی بیشتر در انتخاب هیئت‌رئیسه که وظیفه اداره جلسات شورا را در طول یک سال آینده دارند، اعضا به نتیجه‌گیری قاطعی برسند تا از پشتوانه مناسب برخوردار باشد و بقیه اعضای شورا هم حمایت و همراهی داشته باشند که به نحو مطلوبی کار انجام شود.