:: هشدارسرمربی‌شالکه‌به‌سانه‌درموردرفتن‌به‌بارساورئال