جلسه افشارزاده و شهباززاده بازهم بی‌نتیجه ماند

جلسه افشارزاده و شهباززاده بازهم بی‌نتیجه ماند
جلسه امروز افشارزاده و شهباززاده بازهم بی‌نتیجه ماند و سرپرست استقلال همه چیز را منوط به جلسه با منصوریان کرد.

جلسه افشارزاده و شهباززاده بازهم بی‌نتیجه ماند

جلسه امروز افشارزاده و شهباززاده بازهم بی‌نتیجه ماند و سرپرست استقلال همه چیز را منوط به جلسه با منصوریان کرد.
جلسه افشارزاده و شهباززاده بازهم بی‌نتیجه ماند

باران فیلم