کاهش سود صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت به 18.5 درصد/ ضامن نقدشوندگی صندوق‌ها با رتبه بندی اوراق حذف می شود

کاهش سود صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت به 18.5 درصد/ ضامن نقدشوندگی صندوق‌ها با رتبه بندی اوراق حذف می شود
رئیس اداره بازرسی نهاد‌های مالی سازمان بورس گفت: نرخ متوسط بازدهی صندوق‌های با درآمد ثابت به 18.5 درصد کاهش یافته است.

کاهش سود صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت به 18.5 درصد/ ضامن نقدشوندگی صندوق‌ها با رتبه بندی اوراق حذف می شود

رئیس اداره بازرسی نهاد‌های مالی سازمان بورس گفت: نرخ متوسط بازدهی صندوق‌های با درآمد ثابت به 18.5 درصد کاهش یافته است.
کاهش سود صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت به 18.5 درصد/ ضامن نقدشوندگی صندوق‌ها با رتبه بندی اوراق حذف می شود

خرید رنک گوگل

نفت آموزش پرورش دولتی