توتی: بازیکنان امروز پول‌پرست شده‌اند

توتی: بازیکنان امروز پول‌پرست شده‌اند
فرانچسکو توتی، اسطوره 39 ساله رم از روند جا به جایی بازیکنانی مثل ایگواین و پیانیچ انتقاد کرد و فوتبالیست‌های امروز را به افراد خانه به‌دوشی تعبیر کرد که فقط به دنبال مسائل مالی هستند.

توتی: بازیکنان امروز پول‌پرست شده‌اند

فرانچسکو توتی، اسطوره 39 ساله رم از روند جا به جایی بازیکنانی مثل ایگواین و پیانیچ انتقاد کرد و فوتبالیست‌های امروز را به افراد خانه به‌دوشی تعبیر کرد که فقط به دنبال مسائل مالی هستند.
توتی: بازیکنان امروز پول‌پرست شده‌اند

خرید بک لینک رنک 4

تلگرام