ناخوشی اقتصاد ترکیه پس از کودتای نافرجام

ناخوشی اقتصاد ترکیه پس از کودتای نافرجام
ریزش شش درصدی ارزش لیره، سقوط بازار سهام و تنزل رتبه اعتباری از سوی یک آژانس اعتبارسنجی در هفته گذشته نشان داد که زندگی برای اقتصاد ترکیه پس از کودتایی نظامی که با هدف براندازی دولت اردوغان انجام گرفت، ساده نمی‌گذرد.

ناخوشی اقتصاد ترکیه پس از کودتای نافرجام

ریزش شش درصدی ارزش لیره، سقوط بازار سهام و تنزل رتبه اعتباری از سوی یک آژانس اعتبارسنجی در هفته گذشته نشان داد که زندگی برای اقتصاد ترکیه پس از کودتایی نظامی که با هدف براندازی دولت اردوغان انجام گرفت، ساده نمی‌گذرد.
ناخوشی اقتصاد ترکیه پس از کودتای نافرجام

خرید بک لینک رنک 6

نفت آموزش پرورش دولتی