دل بوسکه: از دعوت کردن کاستا پشیمان نیستم

دل بوسکه: از دعوت کردن کاستا پشیمان نیستم
ویسنته دل بوسکه، سرمربی تیم ملی اسپانیا مدعی شد که از اینکه دیگو کاستا را برای به تیم ملی اسپانیا دعوت کرده پشیمان نیست.

دل بوسکه: از دعوت کردن کاستا پشیمان نیستم

ویسنته دل بوسکه، سرمربی تیم ملی اسپانیا مدعی شد که از اینکه دیگو کاستا را برای به تیم ملی اسپانیا دعوت کرده پشیمان نیست.
دل بوسکه: از دعوت کردن کاستا پشیمان نیستم

شهر خبر