قوچان نژاد مقابل اندرلخت به میدان می آید

قوچان نژاد مقابل اندرلخت به میدان می آید
تیم هیرنوین که با حضور رضا قوچان نژاد امید زیادی به درخشش در فصل آتی فوتبال هلند دارد  سه شنبه هفته جاری برای انجام یک بازی دوستانه عازم بلژیک خواهد شد.

قوچان نژاد مقابل اندرلخت به میدان می آید

تیم هیرنوین که با حضور رضا قوچان نژاد امید زیادی به درخشش در فصل آتی فوتبال هلند دارد  سه شنبه هفته جاری برای انجام یک بازی دوستانه عازم بلژیک خواهد شد.
قوچان نژاد مقابل اندرلخت به میدان می آید

خبرگزاری ایران