اقتصاد کشور باید از بانک محوری فاصله بگیرد

اقتصاد کشور باید از بانک محوری فاصله بگیرد
کارشناس اقتصادی گفت: باید برای رفع مشکلات سیستم بانکی سرمایه گذاری کرد و افرادی را که با صنعت بانکداری مدرن به خوبی آشنایی دارند تربیت کرد تا بتوانند وضعیت موجود را متحول کنند.

اقتصاد کشور باید از بانک محوری فاصله بگیرد

کارشناس اقتصادی گفت: باید برای رفع مشکلات سیستم بانکی سرمایه گذاری کرد و افرادی را که با صنعت بانکداری مدرن به خوبی آشنایی دارند تربیت کرد تا بتوانند وضعیت موجود را متحول کنند.
اقتصاد کشور باید از بانک محوری فاصله بگیرد

مدلینگ