لحظه به لحظه از ترکیه

لحظه به لحظه از ترکیه
ترکیه از بامداد شنبه تا کنون غرق در کودتا وناآرامی است.
۰۵:۱۱ – ۱۳۹۵ شنبه ۲۶ تیر


لحظه به لحظه از ترکیه

ترکیه از بامداد شنبه تا کنون غرق در کودتا وناآرامی است.
۰۵:۱۱ – ۱۳۹۵ شنبه ۲۶ تیر


لحظه به لحظه از ترکیه

آهنگ جدید