اینجا اینستاگرام طارمی؛ ساعتی بعد از برگشتن به پرسپولیس!

اینجا اینستاگرام طارمی؛ ساعتی بعد از برگشتن به پرسپولیس!
مهدی طارمی دوباره به پرسپولیس برگشت تا اینستاگرامش حال و هوای قبل را به خودش بگیرد!

اینجا اینستاگرام طارمی؛ ساعتی بعد از برگشتن به پرسپولیس!

مهدی طارمی دوباره به پرسپولیس برگشت تا اینستاگرامش حال و هوای قبل را به خودش بگیرد!
اینجا اینستاگرام طارمی؛ ساعتی بعد از برگشتن به پرسپولیس!

خبرهای داغ