شکست لوچف در دادگاه عالی ورزش

شکست لوچف در دادگاه عالی ورزش

فدراسیون جهانی وزنه برداری پس از مثبت شدن نمونه دوم تست دوپینگ الکسی لوچف، وزنه‌بردار فوق سنگین روسیه او را به مدت چهار سال از حضور در میادین محروم کرده بود و لوچف  به دادگاه عالی ورزش شکایت کرده و خواستار تجدید نظر در مورد رای صادره شده بود.  اکنون دادگاه عالی ورزش درخواست لوچف را رد کرد و رای فدراسیون جهانی مورد تایید قرار گرفت. به این ترتیب الکسی لوچف تا سال ۲۰۱۹ از حضور در کلیه میادین محروم است. این وزنه بردار روس در جریان مسابقات جهانی ۲۰۱۵ علاوه بر کسب عنوان قهرمانی، موفق به شکستن رکورد دوضرب  و مجموع جهان شده بود که پس از مثبت شدن تست دوپینگش نام او از لیست نتایج حذف و رکوردهای جهانی به نام حسین رضازاده دوباره ثبت شد.

شکست لوچف در دادگاه عالی ورزش

فدراسیون جهانی وزنه برداری پس از مثبت شدن نمونه دوم تست دوپینگ الکسی لوچف، وزنه‌بردار فوق سنگین روسیه او را به مدت چهار سال از حضور در میادین محروم کرده بود و لوچف  به دادگاه عالی ورزش شکایت کرده و خواستار تجدید نظر در مورد رای صادره شده بود.  اکنون دادگاه عالی ورزش درخواست لوچف را رد کرد و رای فدراسیون جهانی مورد تایید قرار گرفت. به این ترتیب الکسی لوچف تا سال ۲۰۱۹ از حضور در کلیه میادین محروم است. این وزنه بردار روس در جریان مسابقات جهانی ۲۰۱۵ علاوه بر کسب عنوان قهرمانی، موفق به شکستن رکورد دوضرب  و مجموع جهان شده بود که پس از مثبت شدن تست دوپینگش نام او از لیست نتایج حذف و رکوردهای جهانی به نام حسین رضازاده دوباره ثبت شد.

شکست لوچف در دادگاه عالی ورزش

گیم پلی استیشن