مدیر باشگاه کلن:/ بارسا پیشنهادی برای یوناس هکتور نداده

مدیر باشگاه کلن:/ بارسا پیشنهادی برای یوناس هکتور نداده
یورگ اشماتکه، مدیر ورزشی کلن، تاکید کرد که این باشگاه هیچ پیشنهادی به طور رسمی از بارسلونا برای انتقال یورناس هکتور دریافت نکرده است.

مدیر باشگاه کلن:/ بارسا پیشنهادی برای یوناس هکتور نداده

یورگ اشماتکه، مدیر ورزشی کلن، تاکید کرد که این باشگاه هیچ پیشنهادی به طور رسمی از بارسلونا برای انتقال یورناس هکتور دریافت نکرده است.
مدیر باشگاه کلن:/ بارسا پیشنهادی برای یوناس هکتور نداده