اعلام زمان ثبت نام معترضان به حذف یارانه

اعلام زمان ثبت نام معترضان به حذف یارانه
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی زمان ثبت نام معترضان به حذف یارانه خود را اعلام کرد.

اعلام زمان ثبت نام معترضان به حذف یارانه

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی زمان ثبت نام معترضان به حذف یارانه خود را اعلام کرد.
اعلام زمان ثبت نام معترضان به حذف یارانه

افق