گزارش رویترز از تاثیر همه پرسی بریتانیا بر افزایش چشمگیر تقاضای طلا

گزارش رویترز از تاثیر همه پرسی بریتانیا بر افزایش چشمگیر تقاضای طلا
سایت طلا : تازه ترین بررسی های آماری نشان می دهد که رای مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا موجب شده است تا تقاضا برای طلا در بازار این کشور طی هفته های اخیر با رشد چشمگیری روبرو شود.

گزارش رویترز از تاثیر همه پرسی بریتانیا بر افزایش چشمگیر تقاضای طلا

سایت طلا : تازه ترین بررسی های آماری نشان می دهد که رای مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا موجب شده است تا تقاضا برای طلا در بازار این کشور طی هفته های اخیر با رشد چشمگیری روبرو شود.
گزارش رویترز از تاثیر همه پرسی بریتانیا بر افزایش چشمگیر تقاضای طلا

اخبار کارگران