سلفی نکونام با ثبت کنندگان خاطراتش

سلفی نکونام با ثبت کنندگان خاطراتش
کاپیتان سابق تیم ملی ایران ترجیح داد آخرین تصویر پس از اعلام خداحافظی‌اش را با عکاسان ورزشی ثبت کرد.

سلفی نکونام با ثبت کنندگان خاطراتش

کاپیتان سابق تیم ملی ایران ترجیح داد آخرین تصویر پس از اعلام خداحافظی‌اش را با عکاسان ورزشی ثبت کرد.
سلفی نکونام با ثبت کنندگان خاطراتش

آهنگ جدید