در مصاحبه با خبرنگاران/ سوارز: نگران تمدید قرارداد با بارسا نیستم

در مصاحبه با خبرنگاران/ سوارز: نگران تمدید قرارداد با بارسا نیستم
پس از تمدید قرارداد نیمار با بارسلونا، بسیاری معتقدند که تمدید با سوارز نیز باید در دستور کار مدیران بارسا قرار بگیرد.

در مصاحبه با خبرنگاران/ سوارز: نگران تمدید قرارداد با بارسا نیستم

پس از تمدید قرارداد نیمار با بارسلونا، بسیاری معتقدند که تمدید با سوارز نیز باید در دستور کار مدیران بارسا قرار بگیرد.
در مصاحبه با خبرنگاران/ سوارز: نگران تمدید قرارداد با بارسا نیستم

خبرگزاری دانشگاه های کشور