گل های بچگانه‌ای خوردیم/ ایرانپوریان: از روی شکم سیری بازی کردیم

گل های بچگانه‌ای خوردیم/ ایرانپوریان: از روی شکم سیری بازی کردیم
مدافع تیم تراکتورسازی اعتقاد دارد تیمش در آینده شرایط بهتری پیدا می کند.

گل های بچگانه‌ای خوردیم/ ایرانپوریان: از روی شکم سیری بازی کردیم

مدافع تیم تراکتورسازی اعتقاد دارد تیمش در آینده شرایط بهتری پیدا می کند.
گل های بچگانه‌ای خوردیم/ ایرانپوریان: از روی شکم سیری بازی کردیم

مدلینگ