ادعای گاتزتا دلو اسپورت/ پلان B یووه در صورت ناکامی در جذب هیگواین

ادعای گاتزتا دلو اسپورت/ پلان B یووه در صورت ناکامی در جذب هیگواین
یوونتوسی ها برای تقویت خط حمله خود سخت در پی جذب گونزالو هیگواین، مهاجم آرژانتینی ناپولی هستند اما این انتقال پیچیدگی های خاص خود را دارد.

ادعای گاتزتا دلو اسپورت/ پلان B یووه در صورت ناکامی در جذب هیگواین

یوونتوسی ها برای تقویت خط حمله خود سخت در پی جذب گونزالو هیگواین، مهاجم آرژانتینی ناپولی هستند اما این انتقال پیچیدگی های خاص خود را دارد.
ادعای گاتزتا دلو اسپورت/ پلان B یووه در صورت ناکامی در جذب هیگواین

خرم خبر