مصوبه برج باغ هرچه سریع‌تر باطل شود

مصوبه برج باغ هرچه سریع‌تر باطل شود

پیروز حناچیاظهار کرد: از زمانی که مصوبه برج باغ در سال 1382 تصویب شد سرانه فضای سبز تهران روز به روز کاهش یافته است. متاسفانه در قانون برنامه پنجم، بندی وجود دارد که به طرح «برج باغ» صحه گذاشته اما ابلاغ قانون برنامه ششم می تواند مصوبه برج باغ را ابطال کند.معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که من از سال 1381 مخالف تصویب «برج باغ» بودم گفت: بنا به گزارش کمیسیون محیط زیست شورای شهر بعد از تصویب طرح برج باغ بیش از 4 هزار هکتار باغات شهر تهران از بین رفته است. حناچی تصریح کرد: مصوبه باید لغو شود اما قرار نیست هزینه این اقدام که به نفع کل شهر است و می تواند به رفع آلوگی شهر تهران کمک کند از جیب مالکین باغ‌ها هزینه شود. لذا حفظ این باغات توسط مالکان باید از سوی نهادهای دولتی جبران شود. البته این هزینه لزوما به معنای پول نیست. وی ایجاد رستوران را از جمله راهکارهایی دانست که ضمن حفظ باغ‌ها می تواند منفعت مالکان را تامین کند گفت: این رستورانها در عین حال که باغ هستند جنبه انتفاعی هم دارند. شهرداری می تواند در جاهایی این امتیازات را در نظر بگیرد که به اعتقاد من یک استراتژی برد برد است. معاون وزیر راه و شهرسازی درخصوص علت تخطی سازندگان برج باغ از سطح اشغال 30 درصد تصریح کرد: این اقدام تبعات غیرقانونی ارایه مجوزی قانونی است؛ زیرا حجم تراکم، پارکینگ، رمپ و سایر موارد که در برج باغ‌ها سوار می شود معمولا با سطح اشغال تامین نمی شود، به همین دلیل در اکثر مواقع سازندگان از 30 درصدی که باید برای ساخت و ساز اختصاص دهند فراتر می روند و به 70 درصد باغ دست‌اندازی می کنند. حناچی تاکید کرد: صحبت‌هایی مبنی بر این‌که جمعیت ناشی از باغات در شهر تهران اضافه می شود حرکتهای خارج از برنامه است؛ زیرا در پلاکهایی که سطوح مسکونی هستند جمعیت و بعد خانوار معلوم است، تعداد واحد هم مشخص است اما باغات چنین چیزی برایشان در نظر گرفته نشده است.

مصوبه برج باغ هرچه سریع‌تر باطل شود

پیروز حناچیاظهار کرد: از زمانی که مصوبه برج باغ در سال 1382 تصویب شد سرانه فضای سبز تهران روز به روز کاهش یافته است. متاسفانه در قانون برنامه پنجم، بندی وجود دارد که به طرح «برج باغ» صحه گذاشته اما ابلاغ قانون برنامه ششم می تواند مصوبه برج باغ را ابطال کند.معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که من از سال 1381 مخالف تصویب «برج باغ» بودم گفت: بنا به گزارش کمیسیون محیط زیست شورای شهر بعد از تصویب طرح برج باغ بیش از 4 هزار هکتار باغات شهر تهران از بین رفته است. حناچی تصریح کرد: مصوبه باید لغو شود اما قرار نیست هزینه این اقدام که به نفع کل شهر است و می تواند به رفع آلوگی شهر تهران کمک کند از جیب مالکین باغ‌ها هزینه شود. لذا حفظ این باغات توسط مالکان باید از سوی نهادهای دولتی جبران شود. البته این هزینه لزوما به معنای پول نیست. وی ایجاد رستوران را از جمله راهکارهایی دانست که ضمن حفظ باغ‌ها می تواند منفعت مالکان را تامین کند گفت: این رستورانها در عین حال که باغ هستند جنبه انتفاعی هم دارند. شهرداری می تواند در جاهایی این امتیازات را در نظر بگیرد که به اعتقاد من یک استراتژی برد برد است. معاون وزیر راه و شهرسازی درخصوص علت تخطی سازندگان برج باغ از سطح اشغال 30 درصد تصریح کرد: این اقدام تبعات غیرقانونی ارایه مجوزی قانونی است؛ زیرا حجم تراکم، پارکینگ، رمپ و سایر موارد که در برج باغ‌ها سوار می شود معمولا با سطح اشغال تامین نمی شود، به همین دلیل در اکثر مواقع سازندگان از 30 درصدی که باید برای ساخت و ساز اختصاص دهند فراتر می روند و به 70 درصد باغ دست‌اندازی می کنند. حناچی تاکید کرد: صحبت‌هایی مبنی بر این‌که جمعیت ناشی از باغات در شهر تهران اضافه می شود حرکتهای خارج از برنامه است؛ زیرا در پلاکهایی که سطوح مسکونی هستند جمعیت و بعد خانوار معلوم است، تعداد واحد هم مشخص است اما باغات چنین چیزی برایشان در نظر گرفته نشده است.

مصوبه برج باغ هرچه سریع‌تر باطل شود

خرید بک لینک رنک 4

اخبار جهان