گوشت گوسفندی کیلویی 32 هزار تومان شد

گوشت گوسفندی کیلویی 32 هزار تومان شد
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی گفت: به دلیل کمبود عرضه در بازار گوشت گوسفندی پایتخت، قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی به 31 تا 32 هزار …

گوشت گوسفندی کیلویی 32 هزار تومان شد

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی گفت: به دلیل کمبود عرضه در بازار گوشت گوسفندی پایتخت، قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی به 31 تا 32 هزار …
گوشت گوسفندی کیلویی 32 هزار تومان شد

آلرژی و تغذیه