ماشین سازی- گسترش در بنیان دیزل

ماشین سازی- گسترش در بنیان دیزل
دربی اول شهر تبریز از هفته دوم لیگ برتر در بنیان دیزل برگزار می شود.

ماشین سازی- گسترش در بنیان دیزل

دربی اول شهر تبریز از هفته دوم لیگ برتر در بنیان دیزل برگزار می شود.
ماشین سازی- گسترش در بنیان دیزل

دانلود فیلم خارجی