بی کیفیت‌ترین خودروهای داخلی

بی کیفیت‌ترین خودروهای داخلی
در خردادماه امسال هیچ خودرویی با درجه کیفی 5 و 4 ستاره تولید نشده است و 76 درصد خودروهای تولیدی در این ماه کم‌ترین کیفیت را یعنی تنها یک ستاره دارند.

بی کیفیت‌ترین خودروهای داخلی

در خردادماه امسال هیچ خودرویی با درجه کیفی 5 و 4 ستاره تولید نشده است و 76 درصد خودروهای تولیدی در این ماه کم‌ترین کیفیت را یعنی تنها یک ستاره دارند.
بی کیفیت‌ترین خودروهای داخلی

اخبار دنیای دیجیتال